f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ลงวันที่ 19/05/2565

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  โดย  นางดวงตา พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย  นายประสงค์ มูลศรี  ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ  จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  ทางหลวงหมายเลข 227  ตอน กาฬสินธุ์-แยกดงแหลม  ระหว่าง  กม.1+200 - กม.2+600 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  


'