f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 13/11/2561

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214

ชื่อโครงการ                      : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย  กาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

จุดเริ่มต้นโครงการ              : กม.14+500 - กม.20+225 

จุดเริ่มต้นโครงการ              : กม.20+820 - กม.30+500           

ระยะทาง                          : 15.405  กิโลเมตร

มาตรฐานชั้นทาง                :  ชั้น  พิเศษ

สัญญาที่                           : สท.2/9/2561  ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

วันเริ่มต้นสัญญา                 : 18 มกราคม 2561

วันสิ้นสุดสัญญา                  :  7 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลาทำการ                 :  600  วัน

ค่างานรวมทั้งสิ้นตามสัญญา   : 538,698,310.00  บาท

อัตราค่าปรับ                       : - บาท

ผู้รับจ้าง                            :  บริษัท  ทิพากร  จำกัด 

วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง     : 18 มกราคม 2561

ผู้ควบคุมงาน                      : สำนักก่อสร้างทางที่ 2  กรมทางหลวง

                                        นายช่างโครงการฯ      นายธนกฤต  ธานี

                                         เบอร์โทรศัพท์  08-1964-4684

ผลการก่อสร้างทาง

ประจำเดือน                           สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผลงานก้าวหน้า                      96.466  %


'