f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2563 สัญญาที่ กส.13/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
137 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.22+050 - กม.25+245 ปริมาณงาน 28,755 ตร.ม. 05/05/2563 สัญญาที่ กส.7/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
138 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.599+000 - กม.600+140 (Lt.) และระหว่าง กม.599+420 -กม.600+140 (Rt.) ปริมาณงาน 11,619 ตร.ม. 21/04/2563 สัญญาที่ กส.3/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
139 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+930 ปริมาณงาน 22,872 ตร.ม. 28/04/2563 สัญญาที่ กส.4/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
140 งานจ้างเหมาติตตั้งราวกันอันตราย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.0+300 - กม.1+500 (Lt., Rt.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 992 เมตร 20/04/2563 สัญญาที่ กส.1/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
141 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.40+825 - กม.42+000 ปริมาณงาน 9,440 ตร.ม. 21/04/2563 สัญญาที่ กส.2/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
142 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+651 - กม.15+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 สัญญาที่ กส.5/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
143 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบกลาง) ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.31+000 - กม.33+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 กส.36/2562 ลว.24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
144 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบกลาง) ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+650 - กม.29+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 กส.35/2562 ลว.24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
145 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.125+150 - กม.125+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2563 กส.31/2562 ลว.3 ก.พ. 63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
146 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 กส.34/2562 ลว.9 มี.ค.63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
147 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 กส.33/2562 ลว.9 มี.ค.63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง 25/02/2563 กส.32/2562 ลว.24 ก.พ. 63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 136 ถึง 148 จาก 148 รายการ