f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+528 – กม.15+800
ลงวันที่ 25/11/2564

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย นางดวงตา พายุพล ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายประสงค์ มูลศรี ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+528 – กม.15+800 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานฯ นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภา อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


'