Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ)

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางดวงตา พายุพล ผอ.ขท.กาฬสินธุ์,นายประสงค์ มูลศรี ที่ปรึกษาแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์, นายชัยโรจน์ แก้วแกมแข รอ.ขท.(ป),นายอาจหาญ ศิริสำราญ รอ.ขท.(ว) และภาคีเครือข่ายในคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ช่อง 7 HD (สารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ) เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก อันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการลดอุบัติเหตุให้กับจังหวัดอื่นๆ และเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเป็นการชื่นชมและให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 สาย กาฬสินธุ์ - อ.สมเด็จ ระหว่าง กม.637+275 – กม.640+495 ( ช่วงชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองฯ ) ซึ่งช่วงดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงฯ โดยการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบบยกนูน แทนเกาะกลางฯ แบบเกาะสี
title
จัดประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย

นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  ร่วมกับ  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  จัดประชุมประชาสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข  214  ตอน กาฬสินธุ์-ลำชี  ระหว่าง  กม.6+100 – กม.9+200 ระยะทางรวม 3.100  กิโลเมตร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ   ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการระหว่างดำเนินโครงการให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่  โดยมี นายชาณญ์  บุตรวงศ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เป็นประธานฯ  พร้อมด้วย นายพูลศักดิ์  สาระคร ประธานที่ปรึกษาฯ,  นายประสงค์  มูลศรี ที่ปรึกษาฯ  ร่วมชี้แจงและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์