f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ
ลงวันที่ 03/12/2561

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039

ชื่อโครงการ                      :  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สาย  ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ

จุดเริ่มต้นโครงการ              :  กม.72+225 - กม.77+415

ระยะทาง                          :  5.190  กิโลเมตร

มาตรฐานชั้นทาง                :  ชั้น  พิเศษ

ระยะเวลาทำการ                 :  ปี 2566 - ปี 2567

ค่างาน                             :  61,000,000.00  บาท

วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง     : ปี 2566

ผู้ควบคุมงาน                      :  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น  สำนักก่อสร้างทางที่ 2  กรมทางหลวง

                                          นายช่างโครงการฯ      นายพิชัย  คำอ่อน

                                          เบอร์โทรศัพท์  08-9622-3872   

ผลการก่อสร้างทาง

ประจำเดือน                           เมษายน 2567

ผลงานก้าวหน้า                      97.948  %


'