f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ)
ลงวันที่ 03/05/2566

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานฯ การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร  ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ)โดยมี  นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง, ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา  พร้อมด้วย  นายพูลศักดิ์ สาระคร, นายประสงค์ มูลศรี, นายอนุชา จันทรา  ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน  และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


'