f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม – ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) จำนวน 1 หลัง 19/05/2563 สัญญาที่ กส.29/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e21/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e13/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e12/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466(LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 20/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e10/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+827 - กม.23+300 ปริมาณงาน 41,840 ตร.ม. 01/05/2563 คค 06048/พ.5.1/e5/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2563 คค 06048/พ.5.1/e30/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2563 คค 06048/พ.5.1/e29/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ