f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ที่ กม.3+241 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2564 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 วัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 23/12/2563 กส.5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 วัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ) 23/12/2563 กส.4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 6,000 อัน 14/12/2563 กส.16/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.18+300 (เป็นช่วงๆ) 08/12/2563 บจ2/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน 1 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ 08/12/2563 บจ1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 9 ที่ กม.62+652 (RT.), กม.62+657 (LT.), กม.67+382 (RT.) และ กม.68+382 (RT.) 08/12/2563 บจ5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนควบคุม 0200 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 8 ที่ กม.47+100 (LT.), กม.57+707 (RT.), กม.60+517 (RT), กม.60+982 (LT.) และ กม.61+082 (LT.) ปริมาณงาน 5 แห่ง 08/12/2563 บจ4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 214 ที่ กม.7+235 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2116 ที่ กม.15+450 (LT.), กม.15+500 (RT.) และ กม.17+800 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2367 ที่ กม.33+200 (LT.) และ ที่ กม.34+625 (RT.) ปริมาณงาน 6 แห่ง 08/12/2563 บจ7/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.625+444 - กม.652+529 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14 แห่ง 08/12/2563 บจ3/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+708 - กม.619+846 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8 แห่ง 08/12/2563 บจ6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 26/11/2563 กส.11/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 4 ระหว่าง กม.7+051 - กม.7+996 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 26/11/2563 กส.8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย ระหว่าง กม.33+395 - กม.34+235 (RT.) 26/11/2563 กส.15/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 9 ระหว่าง กม.29+215 - กม.30+755 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 26/11/2563 กส.12/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ