f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.667+600 - กม.668+360 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2566 คค 06048/พ.5.1/e38/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วง ๆ) 12/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e37/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 บูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ระยะทาง 0.635 กิโลเมตร 12/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e35/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพ.ศ. 2566 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) 12/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 106 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+460 - กม.66+225 (เป็นช่วงๆ) ตำบลกุดโดน และตำบลอีตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 28/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 194 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 -กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) ตำบลดอนสมบูรณ์ ตำบลบัวบาน และตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัด 28/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 กิจกรรมหลักปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.626+815 - กม.627+500 ระยะทาง 0.635 กิโลเมตร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 28/11/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760(CL.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 03/11/2565 กส.36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทล.2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.77+271 และ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.125+755 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 กส.35/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทล.12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 4 ที่ กม.622+832 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/10/2565 กส.33/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+635 - กม.22+555 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,728 ม.) 31/10/2565 กส.32/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.1+720-กม.9+350(RT.) เป็นช่วงๆ 28/10/2565 กส.27/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.48+030 - กม.58+485 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 28/10/2565 กส.31/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.23+135 - กม.23+555 (CL.) และ กม.26+275 - กม.27+675 (LT.,RT.) 28/10/2565 กส.29/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.2367 ระหว่าง กม.27+000 - กม.27+972 และ ทล.2416 ระหว่าง กม.0+013 - กม.3+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 กส.28/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 97 รายการ