f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 647/-/63/380 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 647/35/63/379 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 647/-/63/370 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563 647/35/63/378 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 647/85/63/377 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 647/35/63/371 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 647/35/63/373 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 647/-/63/369 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 647/45/63/632 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0904 0905 ตอนลำน้ำพาน - บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+200 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 8,000 อัน 02/09/2563 กส.32/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ณ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 02/09/2563 กส.31/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ 10/08/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม – ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) จำนวน 1 หลัง 19/05/2563 สัญญาที่ กส.29/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 วัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 08/05/2563 สัญญาซื้อขายที่ กส.30/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 วัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 08/05/2563 ใบสั่งซื้อเลขที่ 647/60/63/001 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ