f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+165 - กม.23+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 กส.27/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่างกม.37+633–กม.38+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 กส.22/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+800 – กม.4+910 (RT.) ปริมาณงาน 33,880 ตร.ม. 14/01/2564 กส.19/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 วัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 11/01/2564 กส.5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 วัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ) 11/01/2564 กส.4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 6,000 อัน 14/01/2564 กส.16/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.18+300 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2564 บจ2/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน 1 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ 11/01/2564 บจ1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 9 ที่ กม.62+652 (RT.), กม.62+657 (LT.), กม.67+382 (RT.) และ กม.68+382 (RT.) 14/01/2564 บจ5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนควบคุม 0200 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 8 ที่ กม.47+100 (LT.), กม.57+707 (RT.), กม.60+517 (RT), กม.60+982 (LT.) และ กม.61+082 (LT.) ปริมาณงาน 5 แห่ง 14/01/2564 บจ4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 214 ที่ กม.7+235 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2116 ที่ กม.15+450 (LT.), กม.15+500 (RT.) และ กม.17+800 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2367 ที่ กม.33+200 (LT.) และ ที่ กม.34+625 (RT.) ปริมาณงาน 6 แห่ง 19/01/2564 บจ7/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.625+444 - กม.652+529 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14 แห่ง 14/01/2564 บจ3/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+708 - กม.619+846 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8 แห่ง 19/01/2564 บจ6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.11/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 4 ระหว่าง กม.7+051 - กม.7+996 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65 รายการ