f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/08/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ปริมาณงาน 2,960 เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/08/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0904,0905 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ - นาใคร้ ระหว่าง กม.8+200 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 8,000 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.640+495 - กม.645+800 และ ทางหลวงหมายเลข 2442 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยสีทน - มอดินแดง ระหว่าง กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.73+150 - กม.83+260 ปริมาณงาน 10.110 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทำการจ้างเหมาบูรณะพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.6+000 - กม.43+435 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14.275 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทำการจ้างเหมาบูรณะพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 - กม.612+500(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201 ตอน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทำการจ้างเหมาบูรณะพื้นทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.670+730 - กม.672+267 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202 ตอน ส เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ที่ กม.46+525 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/04/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/03/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก (1 หลัง) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ