f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/03/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ (ซื้อวัสดุก่อสร้าง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/03/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ที่ กม.3+241 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/02/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/12/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 6,000 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.18+300 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 9 ระหว่าง กม.29+215 - กม.30+755 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+905 - กม.15+160 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 17 ระหว่าง กม.32+035 - กม.34+170 (LT.) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ