f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 46,468.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 191,444.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 247,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563 198,763.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 19,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 201,459.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 271,394.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 11,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0904 0905 ตอนลำน้ำพาน - บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+200 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 8,000 อัน 16/09/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ณ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 16/09/2563 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563 15,986.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 188,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 14,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2563 8,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 350 รายการ