f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
จัดประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย
ลงวันที่ 14/07/2563

นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  ร่วมกับ  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  จัดประชุมประชาสัมพันธ์  ครั้งที่ 2  โครงการก่อสร้างเกาะกลางฯ แบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข  214  ตอน กาฬสินธุ์-ลำชี  ระหว่าง  กม.6+100 – กม.9+200 ระยะทางรวม 3.100  กิโลเมตร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ   ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน  และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการระหว่างดำเนินโครงการให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่  โดยมี นายชาณญ์  บุตรวงศ์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  เป็นประธานฯ  พร้อมด้วย นายพูลศักดิ์  สาระคร ประธานที่ปรึกษาฯ,  นายประสงค์  มูลศรี ที่ปรึกษาฯ  ร่วมชี้แจงและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์


'